Voorwaarden bij aankoop

Voorwaarden bij aankoop

1
ALGEMENE VOORWAARDEN
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende
zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met
ingang van 31 mei 2016 onder nummer 40530226.

Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle onderdelen van de relatie
tussen de veilinghouder en de koper waaronder
die betreffende koop, verkoop, bemiddeling,
waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering,
bewaring en overige diensten. Onder koper
wordt mede de aspirant koper verstaan die
deelneemt aan de veiling ongeacht of deze in
persoon biedt, per telefoon, door achterlating
van een schriftelijke of mondelinge biedopdracht,
elektronisch of door middel van het internet en
ongeacht of een koopovereenkomst tot stand
komt.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is
alleen mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk
schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers
kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus
voorafgaande aan de veiling en/of mededeling
voorafgaand aan de veiling en/of vermelding via
internet/op de website van de veilinghouder. Een
ieder die aan een veiling deelneemt geeft
daardoor te kennen de toepasselijkheid van
deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht
2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle
schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden
door de veilinghouder en zijn personeel naar
beste weten verstrekt.
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of
kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en
deskundig te (laten) inspecteren en een eigen
oordeel te vormen over de mate waarin het
voorwerp overeenkomt met de beschrijving
ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig
of gewenst onafhankelijk advies van
deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet
op illustraties in de catalogus dient af te gaan.
Indien in de catalogus bepaalde gebreken of
onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een
indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan
de koper geen rechten kan ontlenen.
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk
gehouden worden voor de juistheid van de
beschrijving in de catalogus of op andere wijze
kenbaar gemaakt, van materialen zoals
bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen,
aardewerk, porselein en diamant, een en ander
met uitzondering van edele metalen. De
veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid
voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien
in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3 bieden
3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het
de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door
achterlating van een schriftelijke biedopdracht.
Andere biedmethoden, bijvoorbeeld
elektronische of door middel van het internet of
mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter
beschikking indien deze uitdrukkelijk door de
veilinghouder worden aangeboden.
3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen
ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het
oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor
de aanvang van de veilingzitting door de
veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er
meerdere schriftelijke biedopdrachten door de
veilinghouder worden ontvangen waarbij de te
bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter
veiling de hoogste biedingen op het voorwerp
zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de
persoon wiens bieding door de veilinghouder het
eerst is ontvangen.
3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden
uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs
daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder
heeft te allen tijden het recht van het voeren van
een biedopdracht af te zien.
3.4 Indien koper telefonisch of –indien mogelijkelektronisch of via internet wil bieden, dient dit
uiterlijk 24 uur voor de veiling schriftelijk met de
veilinghouder te worden overeengekomen.
Afwijking van deze termijn kan alleen met
uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de
veilinghouder.
3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere
aansprakelijkheid ter zake van het om welke
redenen dan ook niet slagen van een
telefonische bieding uit, evenals het om welke
redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke
2
bieding, elektronische bieding of bieding door
middel van het internet.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst
4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing.
Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de
veilinghouder het bod van de koper heeft
geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de
koper heeft toegeslagen.
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand
waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden. Wezenlijke wijzigingen in de toestand die
blijken na verschijning van de catalogus en/of
het tonen op de kijkdagen en/of op het internet
waaronder ernstige beschadiging of breuk, of
herroeping van de omschrijving van een
voorwerp in de catalogus en/of het internet
zullen voorafgaand aan de verkoop worden
medegedeeld. Na een dergelijke mededeling
(bijvoorbeeld in een “sale room notice”) kunnen
aan de oude omschrijving geen rechten worden
ontleend.

Artikel 5 verplichtingen koper
5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de
veilinghouder te legitimeren.
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben
gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder
zich op een lastgever te kunnen beroepen.
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden
komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen
door deze niet aan derden worden
overgedragen.

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder
6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in
de catalogus of kavellijst uitgesloten, is –
onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de
veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen
gelijktijdige restitutie van de in rekening
gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te
nemen, indien de koper binnen een periode van
zes weken na de verkoop ten genoegen van de
veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke
ernstige verborgen gebreken vertoont of de
verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien
deze gebreken of de juiste omschrijving aan de
koper op het ogenblik van toewijzing bekend
waren geweest, hij van de koop zou hebben
afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk
lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet
indien de gebreken alleen de conditie van het
voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en
restauraties). De veilinghouder is niet bereid tot
terugname indien de omschrijving in de
catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling
werd herroepen en de juiste omschrijving
mondeling of schriftelijk aan het publiek werd
medegedeeld.
6.2 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de
koper het geveilde niet kan teruggeven in
dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing
bevond, zulks ter beoordeling van de
veilinghouder.

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester die
leiding geeft aan de veiling behouden zich de
volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als
bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde
van verkoop;
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te
voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te
herstellen, of een koop ongedaan te maken
zonder dat een bieder van vergissingen
gebruik mag maken en zich in dat geval op
een totstandgekomen koopovereenkomst
mag beroepen;
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of
gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij
weigering of onmacht van betaling de
veilinghouder en de veilingmeester het recht
hebben de koopovereenkomst ongedaan te
maken en daarna het betreffende voorwerp
te herveilen en het bod van de nalatige
bieder niet weer aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek
volledige naam en adres aan de
veilinghouder bekend te maken en daarop
betrekking hebbende legitimatie te tonen, de
koopovereenkomst te ontbinden en te
herveilen;
i. voorwerpen niet over te schrijven van de
rekening van de oorspronkelijke koper op
die van een ander;
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te
geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te
brengen;
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de
3
veiling een geschil gerezen is, opnieuw in
veiling te brengen, en een eventuele
koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in
Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten,
waaronder indien van toepassing, het
verschuldigd volgrecht, en eventuele BTW, één
en ander als door de veilinghouder vast te
stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte
voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de
veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander
tenzij anders is overeengekomen.
8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling
kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan
de veiling aan alle terzake geldende
voorschriften is voldaan onder andere met
betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter
uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet
eerder over dan na volledige betaling van de
koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet
eerder dan na volledige betaling van de
koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde
kosten.

Artikel 9 niet-tijdige betaling
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan
de koper rente in rekening mogen brengen gelijk
aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan
wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per
maand, te rekenen vanaf de datum waarop de
betalingstermijn is verstreken. Tevens komen
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
voor rekening van de nalatige koper, welke
kosten worden begroot op 15% van de koopsom
vermeerderd met de veilingkosten met een
minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig
Euro), onverminderd het recht om de werkelijke
kosten te verhalen.
9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om,
indien de koper de betalingstermijn overschrijdt
en daardoor van rechtswege in verzuim is, de
koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden.
Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in
geval van ontbinding bij wijze van vergoeding
van schade aan de veilinghouder die tevens het
recht heeft de volledige schade, zoals een
mindere opbrengst, en kosten op de koper te
verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te
herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige
koper kan geen aanspraak maken op een
eventuele meeropbrengst.

Artikel 10 ophaaltermijn
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot
zich te nemen en af te (laten) halen binnen de
door de veilinghouder aan te geven termijn.
Behoudens het recht van de veilinghouder een
kortere of langere termijn aan te geven geldt als
uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf
werkdagen na de laatste veilingdag.
10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te
nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde
termijn is de koper van rechtswege in verzuim en
is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige
toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het
recht het gekochte voor rekening en risico van
de koper in opslag te geven, waarbij
vervoerskosten en het daaraan verbonden risico
eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 onverkochte voorwerpen
11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft,
heeft de veilinghouder gedurende een periode
van tien dagen na de veiling het recht doch
nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen
met de inbrenger.
11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na
veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die
verkoop kan geschieden voor een prijs die
resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is
aan de netto verkoopopbrengst waarop de
verkoper recht zou hebben gehad indien het
voorwerp voor de voor deze veiling geldende
limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere
regeling met verkoper wordt overeengekomen.
11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit
artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze
algemene voorwaarden onverkort van
toepassing zullen zijn.

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor
schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige
omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt
zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens
het geval dat de schade is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
4
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk
voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of
indirecte schade.
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor
enig ongeval of enige vorm van schade iemand
overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen
waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of
bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar
de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt
door opzet of bewuste roekeloosheid van de
veilinghouder en/of door hem ingeschakelde
hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de
veilinghouder gedekt.
12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 13 foto’s en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop
aangeboden voorwerpen te fotograferen, te
illustreren of anderszins in beeld te brengen en
af te (doen) beelden op welke wijze dan ook,
zowel voor, tijdens als na de veiling,
rekeninghoudende met geldende wettelijke
bepalingen. De veilinghouder behoudt het
auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 14 diversen
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van
één der bepalingen van deze algemene
voorwaarden laat de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet. In het geval één of meer
bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend
zijn, worden tussen koper en veilinghouder
vervangende bepalingen overeengekomen die
wel geldig zijn en die het meest de inhoud en
strekking van de nietige, vernietigde of
onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.
14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of
verbandhoudende met een tussen de
veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een
koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement van de veilinghouder, tenzij uit
de wet anders voortvloeit en behoudens het
recht van de veilinghouder om het geschil
aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in
het arrondissement van de koper.
Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in
roerende zaken, 2016.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden.
Overname en hantering van deze voorwaarden is
alleen aan de leden van voormelde Federatie
toegestaan.