VOORWAARDEN BIJ VERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN, geldende bij de inbreng ter verkoop in veiling van roerende zaken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016
onder Nr. 40530226
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en
deinbrenger/verkoper, hierna te noemen: “inbrenger”, waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling,
waardering, beoordeling,taxaties,catalogisering, bewaring en overige diensten,tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk
door de veilinghouder aanvaard.
Artikel 2 Overeenkomst van opdracht
2.1 Deinbrenger geeft aan de veilinghouder opdracht de door hem ingebracht een door de veilinghouder in
ontvangst genomen roerende zaken (hierna ook: “voorwerpen”)te onderzoeken,te taxeren en ter veiling te
verkopen.De overeenkomst tot stand door aanvaarding van de mondelinge of schriftelijke opdracht door de
veilinghouder.
2.2 Deinbrenger machtigt de veilinghouder om op naam van de veilinghouder de voorwerpen ongeacht of het
alle dan wel enkele stuks betreft te verkopen onder door de veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden.
Deinbrenger kan in overleg met de veilinghouder een minimumprijs(limiet) afspreken.
2.3 De ontvangst van voorwerpen verplicht de veilinghouder echter niet deze te verkopen of in veiling te
brengen. Indien de veilinghouder de voorwerpen niet wenst te verkopen of in veiling te brengen,zal hij dit binnen
vier weken nadat zulks wordt bepaald aan deinbrenger mededelen, hetgeen  dan zes maanden
na de totstandkoming van de opdracht.
Artikel 3 Rechten en verplichtingen inbrenger
3.1 Deinbrenger dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
3.2 Deinbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de voorwerpen ter veiling aan te
bieden en vrijwaart de veilinghouder voor alle aanspraken van derden ter zake.
3.3 De inbrenger is op eerste verzoek van de veilinghouder verplichtinlichtingen met betrekking tot de herkomst
van de voorwerpen jegens de veilinghouder te verstrekken met bewijsmaterialen onderbouwd.
De inbrenger is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie en/of van andere aan de inbrenger te wijten omstandigheden en vrijwaart de veilinghouder voor alle aanspraken van derden ter zake.
3.4 Deinbrenger verklaart dat de verkoop ter veiling van de voorwerpen niet wordt belemmerd door nationale of
internationale wettelijke bepalingen.
3.5 Het is deinbrenger niet toegestaan op de door hem ingebrachte voorwerpen te bieden tenzij schriftelijk anders
met de veilinghouder is overeengekomen.
3.6 De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de inbrenger en
kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.
Artikel 4 Rechtenveilinghouder
4.1 Het opnemen van voorwerpen in een veiling of uitsluiting daarvan,even als enige mededeling met
betrekking tot een voorwerp in de veilingcatalogus of in een brochure,staat uitsluitend ter beoordeling van
de veilinghouder, die gerechtigd is deskundigen te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige
verantwoordelijkheid te aanvaarden.
4.2 De veilinghouder aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens deinbrenger met betrekking tot door of namens
de veiling-houder gegeven adviezen betreffende de voorwerpen.
4.3 De veilinghouder heeft het rechtte bepalen in welke van zijn veilingen een voorwerp ter verkoop zal worden
aangeboden.
4.4 Indien de veilinghouder opdracht  woning of opslag totaal te ontruimen, behoudt hij zich het recht
voor voorwerpen van ontruiming uit te sluiten en tevens die voorwerpen die zijns inziens niet geschikt zijn voor
de veiling te vernietigen of af te voeren, of eventueel op andere wijze te gelde te maken.
4.5 Inbrenger verklaart dat de veilinghouder gerechtigd is alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te
fotograferen,te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te(doen) beelden op welke wijze dan ook,zowel
voor als na de veiling,rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen.De veilinghouder behoudt het
auteursrecht op al deze afbeeldingen.
Artikel 5 Terugname door inbrenger
5.1 Indien een voorwerp eenmaal ter veiling is aangeboden, kan het niet door deinbrenger worden teruggenomen dan na betaling van 30%of minder, indien de veilinghouder dat redelijk vindt, van de overeengekomen
limiet of, indien geen limiet is overeengekomen, van de te verwachten veilingopbrengst waarvoor de veilinghouder het voorwerp taxeert, verhoogd met alle eventuele gemaakte kosten alsmede BTW.
5.2 Indien deinbrenger niettevreden is met dein lid 1 bedoeldetaxatie kan hij hertaxatie, voorzijn kosten, doen
plaats hebben door drie op het vakgebied van het voorwerp toegelaten RegisterMakelaars of RegisterMakelaarTaxateurs dan wel gecertificeerdetaxateurs of makelaars waarvan één benoemd wordt door de veilinghouder,
één door deinbrengeren de derde door detweereeds benoemdetaxateurs. Bij afwijkende waarde na hertaxatiezal
deze afwijkende waarde bindend voor de veilinghouderen inbrenger van toepassing zijn voor detoepassing van
dit artikel.
Artikel 6 Commissie
6.1 In geval van verkoop van de voorwerpen ter veiling bedraagt de aan de veilinghouder verschuldigde
commissieeen van te voren overeengekomen percentage van desom waarvooris verkocht(‘de hamerprijs’)
verhoogd meteventueeltoepsselijke BTW.
Artikel 7 Terugnameverplichting veilinghouder
7.1 Deinbrengerisermee bekend dat de veilinghouderzich in zijn verkoopvoorwaarden,zijnde de algemene
voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerendezaken tussen de veilinghouderen de koper,tot het
volgende bereid heeft verklaard:
“Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in decatalogus uitgesloten, is – behoudenseen aantal in de
algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerendezaken genoemde gevallen – de veilinghouder bereid om geveilde voorwerpen tegen gelijktijdigerestitutie van dein rekening gebrachte koopprijsen
veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van
de veilinghouder bewijst dat het geveildezulkeernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuistis, datindien deze gebreken of dejuiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien ofslechtstegen een aanmerkelijk lagere prijs
gekochtzou hebben.”
7.2 Deinbrenger machtigt onherroepelijk de veilinghouder, bij naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder
van toepassing zijn van die omstandigheden, de koop te ontbinden tegen restitutie van koopprijsen veilingkosten.Door de ontbinding van de koop geldt het voorwerp of de voorwerpen als onverkochtin dezin van artikel
11 van deze voorwaarden.
Artikel 8 Betaling aaninbrenger
8.1 De veilinghouder betaalt aan deinbrenger de opbrengst van de verkoop verminderdmet alleten laste van
inbrenger komende kosten en lasten,zoalstransportkosten,restauratiekosten,commissies, keurkosten,
eventuele verzekeringskosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten alsmede BTW, hierna te
noemen: “vergoeding”, mits de veilinghouder de koopsom volledig heeft ontvangen van de koperen door de koper
geen beroep op deterugnameverplichting van de veilinghouderis gedaan in dezin van artikel 7 van deze
algemene voorwaarden, welk beroep door de veilinghouderiserkend en geen ontbinding of vernietiging van de
verkoop in dezin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.
8.2 Betaling van de vergoeding vindt gewoonlijk plaats binnen zes weken na de verkoop,tenzijeen bericht als
bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden van de koperis ontvangen ofeen ontbinding of vernietiging van de
verkoop in dezin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.
8.3 Een beroep op dezogenaamdemargeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien voorafgaande aan de
veiling aan alleterzake geldende voorschriften is voldaan onder anderemet betrekking tot deinkoopverklaring.
Zulkster uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.
Artikel 9 Gevolgenontbinding door koper
9.1 In het gevalersprakeis van terugname als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden of de koopovereenkomst met de koper om andereredenen ontbonden wordt dan is de veilinghouder gerechtigd om deeventueel
reeds aan inbrenger betaalde vergoeding terug te vorderen, alsmede alle overigeten gevolge van deze ontbinding
door de veilinghouder geleden schadeen kosten, waaronder ook renteen buitengerechtelijkeen gerechtelijke
kosten.
Artikel10 Gevolgenontbinding door veilinghouder
10.1 Deinbrengerisermee bekend dat de veilinghouderzich in zijn verkoopvoorwaarden, [zijnde de algemene
voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerendezaken tussen de veilinghouderen de koper,] het
recht heeft voorbehouden om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt of de voorwerpen niettijdig
afhaalt, de koopovereenkomstte ontbinden.Als de veilinghouder om dezereden de overeenkomst ontbindt, is hij
gerechtigd het betrokken voorwerp of de betrokken voorwerpen te herveilen dan wel de overeenkomst van
opdracht binnen 90 dagen na het ontbinden van de koopovereenkomst aan deinbrenger kenbaartemaken.
10.2 Deinbrengererkent uitdrukkelijk hetrecht van de veilinghouder om zijn schadeen kosten in het gevalzich
een in lid 1 bedoeldesituatie voordoet op de koperte verhalen. Tevenserkent deinbrenger hetrecht van de veilinghouder om naarzijn eigen keuze nakoming te vorderen van de koper dieeen betalingstermijn overschrijdt, dan
wel overte gaan tot ontbinding van de koop, dan weleerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens,
indien deze vordering nietslaagt, alsnog tot ontbinding van de koop overte gaan.
Artikel11 Niet-verkochte voorwerpen
11.1 De veilinghouderis onherroepelijk gemachtigd doch nimmer verplicht onverkochte voorwerpen bijeen
volgende veiling opnieuw te verkopen, hierna te noemen: “herveilen”, dan wel deze gedurendeeen periode van
tien dagen na de veiling alsnog te verkopen.Ditechter alleen indien die verkoop na de veiling (“aftersale”), kan
plaatsvinden vooreen prijs dieresulteertin een bedrag dattenminste gelijk is aan de verkoopprijs verminderd
met alleten laste van inbrenger komende kosten, waarop deinbrengerrechtzou hebben gehad indien het voorwerp ter veiling voor de voor die veiling geldendelimietzou zijn verkochttenzij met deinbrenger alsnog voor het
onverkochte voorwerp een lagerelimietten behoeve van de aftersale wordt afgesproken.
11.2 Bijeen dergelijke verkoop na de veiling blijven derechten en verplichtingen van inbrengeren veilinghouder
uit hoofde van deze algemene voorwaarden onverkort gelden zoalszijzouden hebben gegolden in geval van verkoop van het voorwerp ter veiling.
11.3 Op de verkoop in herveiling of aftersaleis het gesteldein deze algemene voorwaarden weer geheel van toepassing. Indien voorwerpen onverkocht blijven – ongeacht deredenen daarvoor – is de veilinghouder gerechtigd
redelijke(ophoud)kosten in rekening te brengen waaronder dein artikel 8.1 genoemde kosten.
Artikel12 Transport/opslag/verzekering voorwerpen
12.1 Alle verpakkingsmaterialen met betrekking totter verkoop ingebrachte voorwerpen mogen door de
veilinghouder worden afgevoerd of vernietigd,tenzij uitdrukkelijk door de veilinghouder met deinbrenger
anders overeengekomen.
12.2 Alle door de veilinghouderin ontvangst genomen voorwerpen zijn verzekerd voor de waarde volgens ontvangstbewijs dan wel vooreen naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder passende waardetegen brand,
diefstal, vermissing en beschadiging zolang zijzich in zijn veilinggebouw of in een andere door hem gekozen
opslagplaats bevinden.Deinbrengeris gerechtigd een ontvangstbewijste vorderen voor de door de veilinghouder
in ontvangst genomen voorwerpen waarop is aangegeven welke waarde de voorwerpen bij ontvangst naar het
voorlopig oordeel van de veilinghouder vertegenwoordigen.
12.3 De veilinghouderis gerechtigd maatregelen tetreffen voor opslag bij derden van ingezonden of afgegeven
voor-werpen en de kosten daarvan in rekening te brengen aan inbrenger.
12.4 Voorwerpen welke aan de veilinghouderzijn gezonden of afgegeven en niet door de veilinghouderter verkoop worden aangenomen en nietin bewaring worden gehouden,zullen geheel voorrekening en risico van de
afzender op diens kosten aan hem worden teruggezonden.
Artikel13 Aansprakelijkheid veilinghouder
13.1 De veilinghouderis nimmer aansprakelijk voorschade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen
en al wat daarvan deel uitmaaktzoals glasplaten, passe-partoutsetc. behoudens het geval dat deschadeis veroorzaakt door opzet of bewusteroekeloosheid van de veilinghouderen/of door hem ingeschakelde hulppersonen
of personeelsleden.
13.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens-en/of indirecteschade.
13.3 De veilinghouderis verder nimmer aansprakelijk voorenig ongeval ofenige vorm van schadeiemand overkomen in of nabij de gebouwen ofterreinen waar gelegenheid istotinbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat deschadeis veroorzaakt door opzet of bewusteroekeloosheid van de veilinghouderen/of door hem ingeschakelde hulppersonen of
personeelsleden en/of behoudens voorzover dooreen verzekering van de veilinghouder gedekt.
13.4 Het betreden van de gebouwen ofterreinen geschiedt op eigen risico.
Artikel14 Aanvullende rechtenenverplichtingeninbrenger/natuurlijk persoon(niet handelend
in de uitoefening van beroep/bedrijf)/dienstverlening op afstand
14.1 Indien tussen de veilinghouderen deinbrenger/ natuurlijk persoon die niet handeltin de uitoefening van een
beroep of bedrijfeen overeenkomsttotstand komt waarbij, in het kader van een door de veilinghouder georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand toten met hetsluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van één of meertechnieken voorcommunicatie op afstand, dan geldt het hiernavolgende.
14.2 Gedurende14 dagen,terekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de
inbrenger/natuurlijk persoon (consument) gerechtigd om de overeenkomst kosteloosen zonder opgave van
redenen te ontbinden.Deze ontbinding dientevenwelschriftelijk (pere-mail, brief of fax)te geschieden of door
middel van een andere daartoestrekkende ondubbelzinnige verklaring aan de veilinghouder.
Deinbrenger/natuurlijk persoon (consument) kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien de
veilinghouder metzijn/haarinstemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de
hierboven genoemdetermijn van 14 dagen is verstreken.
Artikel15 Diversen
15.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat
de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het gevaléén of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen inbrengeren veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig
zijn en die hetmeest deinhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en)
benaderen.
15.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitendNederlandsrecht van toepassing.
15.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudendemeteen tussen de veilinghouderen de
inbrenger gesloten overeenkomst, detotstandkoming van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden
worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegderechter van de woonplaats of plaats van
vestiging van de veilinghouder,tenzij uit de wet anders voortvloeiten behoudens hetrecht van de veilinghouder
om het geschil aanhangig temaken bij de bevoegderechter van de woonplaats van deinbrenger.
Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghoudersin roerendezaken.
Het auteursrechtis uitdrukkelijk voorbehouden.Overnameen hantering van deze voorwaarden is alleen aan de
leden van voormelde Federatietoegestaan.

logo